ZAPYTANIE

Jako szpital publiczny zatrudniamy magistrów rehabilitacji. By rehabilitanci mogli podnieść swoje kwalifikacje muszą odbyć szkolenie z fizjoterapii o metodzie FDM. Jest to metoda wykorzystywana przy leczeniu wielu popularnych schorzeń, która pozwala zapewnić większą skuteczność leczenia oraz gwarantuje większy komfort pacjentom. Pracownicy naszego szpitala wyrażają chęć ukończenia tego kursu. Jako szpital mamy możliwość częściowego pokrycia kosztów, lecz rehabilitanci nie mają skierowania na to szkolenie. Z powodu tego, że kurs trwa w tygodniu w godzinach rannych (sześć dni, od 9:00 do 17:00) chcielibyśmy udzielić naszym pracownikom urlopu szkoleniowego.

Nasze pytanie jest następujące, czy możemy udzielić urlopu szkoleniowego rehabilitantom nie posiadającym skierowania od pracodawcy? I jeśli jest taka możliwość, w jakim wymiarze możemy to zrobić?

 

ODPOWIEDŹ

SP-ZOZ jako pracodawca ma możliwość udzielenia swoim rehabilitantom urlopu szkoleniowego dedykowanego ukończeniu konkretnego szkolenia.  11 kwietnia 2010 roku artykuł 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku został zmieniony, podobnie jak wydane na podstawie Kodeksu Pracy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (rozporządzenie to określało rodzaje urlopów szkoleniowych udzielanych na podstawie skierowania pracownika na kształcenie pozaszkolne i te, udzielane bez żadnego skierowania od pracodawcy). Dnia 16 lipca 2010 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu Pracy (na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku), więc obecnie ani Kodeks Pracy, ani ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera podziału urlopów szkoleniowych na te ze skierowaniem i bez. 

Zaliczenie szkolenia zawartego w pytaniu w oczywisty sposób podnosi kwalifikacje zawodowe personelu, więc nie ma żadnych przeciwwskazań by nie udzielić im urlopu szkoleniowego. Natomiast jeśli chodzi o wymiar urlopu nie ma limitu godzin i dni. Nie ma również potrzeby uzyskania skierowania, ponieważ zgodę na udział pracownika w szkoleniach podnoszących jego kompetencje pracodawca wyraża w umowie między nim a pracownikiem.