Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł uważa się również nieodpłatne świadczenia. Oznacza to, że pokrycie przez firmę określonych kosztów związanych z uczestnictwem lekarza w konferencji naukowej powoduje powstanie przychodu. Urzędy Skarbowe stoją na stanowisku, że pokrycie kosztów oznacza wymierne i zdefinowane przysporzenie majątkowe, które wiąże się z tym, że dany specjalista nie pokrywa kosztów z własnej kieszeni.Wysokość świadczenia skalkulowana na podstawie kosztów - czy to transportu, czy to noclegu, nie może być zestawiana automatycznie z wartością uzyskanego przychodu przez specjalistę. Ustawa bowiem definiuje liczne zwolniania od podatku w tym między innymi diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach. Wartość otrzymanych diet i innych należności za czas podróży podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych (do pewnych limitów):

 

  • - występuje z jednej strony podmiot niebędący pracodawcą osoby fizycznej oraz z drugiej strony osoba fizyczna (podatnik) niebędąca pracownikiem tego podmiotu,
  • - osoba fizyczna niebędąca pracownikiem odbywa podróż,
  • - osoba fizyczna otrzymuje (uzyskuje) od podmiotu niebędącego pracodawcą diety i inne należności za czas podróży,
  • - spełnione są warunki określone w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o PIT (mówiące o tym, że otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów)
    wartość otrzymanych diet i innych należności za czas podróży podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, do limitów wynikających z odpowiednich, odrębnych przepisów.


Jeśli zaś chodzi o samo pojęcie „podróży” dla celów podatkowych, Urzędy Skarbowe ustalają, że zakres zastosowania przepisu dopuszczającego powyższe zwolnienia jest szeroki i obejmuje efektywnie różnorakie podróże osób niebędących pracownikami, niezależnie od tego, czy pomiędzy taką osobą a podmiotem niebędącym pracodawcą istnieje jakikolwiek stosunek prawny, czy też nie.

 

Sprawdź także: kursy dla fizjoterapeutów Kinetic Control