Wsparcie finansowe w ramach konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Podstawą tego dofinansowania jest premia technologiczna stanowiąca spłatę części  kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

 

Proces aplikowania o premię technologiczną:

·      Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.

·      Po uzyskaniu promesy kredytu technologicznego lub zawarciu warunkowej umowy kredytu technologicznego, przedsiębiorca składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).

·      Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

·      BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

·      BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa
BUDŻET KONKURSU
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 350 000 000 zł, w tym:

·      dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000 zł

·      dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000 zł
TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Wnioski należy składać w okresie od  1 czerwca  2020 r. do 30 grudnia 2020 r. Konkurs podzielony jest na 7 rund, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

·      Runda 1:  od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

·      Runda 2: od 01.07.2020 r. do 30.07.2020 r.

·      Runda 3: od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

·      Runda 4: od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

·      Runda 5: od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r.

·      Runda 6: od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

·      Runda 7: od 01.12.2020 r. do 30.12.2020 r., godz. 15:00

BENEFICJENCI, CZYLI KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

WYDATKI KWALIFIKOWANE
·      zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:

a)     przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

b)    przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

c)     w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

d)    nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;

·      zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

·      zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:

a)     cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

b)    sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,

c)     w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

·      zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części; 5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a)     będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,

b)    będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c)     będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

d)    będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

·      pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;

·      wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;

·      koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku.
LIMITY
·       Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne (dotyczące art. 10 ust. 6 ustawy) stanowią pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP w rozumieniu art. 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Intensywność wsparcia nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków.

·       Wydatki na koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną (dotyczące art. 10 ust. 6a ustawy) stanowią pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP w rozumieniu art. 28 rozporządzenia Komisji nr 651/2014. wsparcia nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.

·       Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dot. zakupu nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego oraz kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych (nie wliczając w to kosztów związanych z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną.
POZIOM DOFINANSOWANIA
Mikro  i małe przedsiębiorstwa:

·      województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie – 70 %

·      województwa: kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, mazowieckie (podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni) – 55 %

·      województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie – 45 %

·      woj. mazowieckie (podregion warszawski zachodni) – 40 %

·      woj. mazowieckie (m. st. Warszawa) – 30 %

Średnie przedsiębiorstwa:

·      województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie – 60 %

·      województwa: kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, mazowieckie (podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni) – 45 %

·      województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie – 35 %

·      woj. mazowieckie (podregion warszawski zachodni) – 30 %

·      woj. mazowieckie (m. st. Warszawa)  – 20 %

MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU
nie ustalono
MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU
50 000 000 euro
300 Pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje inwestycyjne, których łączna wartość przekroczyła kwotę 300 mln PLN.
200 Pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje inwestycyjne ze środków unijnych na kwotę ponad 200 mln PLN.
90 Nasza skuteczność w latach 2014-2019 to ok. 90% pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie spośród wszystkich złożonych.

Klienci o Nas

dofinansowanie unijne
Zakład produkcji Wykrojników WERTEKS s.c. - P. Ochab, S. Świerk "CRSE jest godną polecenia instytucją doradczą, jest skuteczna w swoich działaniach, swoje zadania wypełnia rzetelnie i terminowo."
dofinansowanie unijne
Transsystem - Spółka akcyjna spółka komandytowa "Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego na każdym etapie współpracy wykazywało zaangażowanie, do zadań podchodzi z pełnym profesjonalizmem. Ponadto dysponuje kadrą posiadającą wiedzę oraz doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich."
dofinansowanie unijne
Stefan Pietrzyk - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „KRAUS” "Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego przygotowało dokumentację aplikacyjną, a także w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 nadzorowało realizację projektu polegającego na wdrożeniu do oferty mojej firmy innowacyjnych produktów (…) Polecam Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego jako rzetelną firmę do współpracy."
dofinansowanie unijne
Paweł Majchrzak - Firma Usługowa Komines "Zaangażowanie oraz wiedza jaką dysponuje kadra pozwoliło sprawnie, z sukcesem zrealizować i rozliczyć zawarte w projekcie działania. Polecam Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego jako rzetelną firmę świadczącą usługi doradcze."
dofinansowanie unijne
KAMIENIARSTWO - Tomasz Mindikowski "Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego jest godną polecenia organizacją świadczącą usługi doradcze. W swojej pracy wykazuje się skutecznością, zadania wypełnia rzetelnie i terminowo."
dofinansowanie unijne
ALTERECO - Lucjan Dziak "Stowarzyszenie opracowało dokumentację niezbędną do pozyskania dofinansowania, a także uczestniczyło w realizacji projektu. Współpraca przebiegała w sposób sprawny, organizacja dbała o terminowość zadań. Kadra wykazała się ogromną wiedzą i doświadczeniem w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej."
dofinansowanie unijne
Anna Rąkoska - fizjoterapeutka, NZOZ „Justynka” w Kolbuszowej "Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, zarówno pod względem przedstawienia wiedzy jak i ze strony organizacji kursu. Wykładowca w pełni profesjonalnie przedstawił swoją ogromną wiedzę z tego zakresu. Materiały szkoleniowe w sposób jasny pomagają w omawianych zagadnieniach. Zdecydowanie będę polecać innym osobom kursy organizowane przez CRSE."
dofinansowanie unijne
Anna Rojek - fizjoterapeutka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEA s.c. w Łańcucie. "Szkolenie oceniam bardzo wysoko, zarówno przygotowanie merytoryczne prowadzącego, sposób przekazywania wiedzy i kontakt z uczestnikami jak i przygotowanie od strony technicznej (miejsce, materiały szkoleniowe). Kurs daje konkretną wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwala poszerzyć wiedzę na temat konkretnych jednostek chorobowych."
dofinansowanie unijne
Aleksandra Kiper - fizjoterapeutka, Rehabilitacja Środowiskowa KUBA w Cząstkowicach. "Szkolenie podniosło mój warsztat kliniczny. Poszerzyło umiejętności diagnozowania pacjentów i dokładnie celowanej pracy/terapii. Prowadzący w sposób przejrzysty przekazywał wiedzę. W czasie całego kursu panowała bardzo miła atmosfera, co dodatkowo sprawiło, że łatwiej przyswajaliśmy niekiedy trudny materiał."