Pozyskujemy dotacje.
Skutecznie.

 

Wsparcie finansowe w ramach konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Podstawą tego dofinansowania jest premia technologiczna stanowiąca spłatę części  kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

 

Proces aplikowania o premię technologiczną:

·      Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.

·      Po uzyskaniu promesy kredytu technologicznego lub zawarciu warunkowej umowy kredytu technologicznego, przedsiębiorca składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).

·      Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

·      BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

·      BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa
BUDŻET KONKURSU
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 350 000 000 zł, w tym:

·      dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000 zł

·      dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000 zł
TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Wnioski należy składać w okresie od  1 czerwca  2020 r. do 30 grudnia 2020 r. Konkurs podzielony jest na 7 rund, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

·      Runda 1:  od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

·      Runda 2: od 01.07.2020 r. do 30.07.2020 r.

·      Runda 3: od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

·      Runda 4: od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

·      Runda 5: od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r.

·      Runda 6: od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

·      Runda 7: od 01.12.2020 r. do 30.12.2020 r., godz. 15:00

BENEFICJENCI, CZYLI KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

WYDATKI KWALIFIKOWANE
·      zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:

a)     przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

b)    przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

c)     w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

d)    nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;

·      zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

·      zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:

a)     cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

b)    sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,

c)     w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

·      zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części; 5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a)     będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,

b)    będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c)     będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

d)    będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

·      pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;

·      wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;

·      koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku.
LIMITY
·       Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne (dotyczące art. 10 ust. 6 ustawy) stanowią pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP w rozumieniu art. 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Intensywność wsparcia nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków.

·       Wydatki na koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną (dotyczące art. 10 ust. 6a ustawy) stanowią pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP w rozumieniu art. 28 rozporządzenia Komisji nr 651/2014. wsparcia nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.

·       Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dot. zakupu nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego oraz kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych (nie wliczając w to kosztów związanych z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną.
POZIOM DOFINANSOWANIA
Mikro  i małe przedsiębiorstwa:

·      województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie – 70 %

·      województwa: kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, mazowieckie (podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni) – 55 %

·      województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie – 45 %

·      woj. mazowieckie (podregion warszawski zachodni) – 40 %

·      woj. mazowieckie (m. st. Warszawa) – 30 %

Średnie przedsiębiorstwa:

·      województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie – 60 %

·      województwa: kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, mazowieckie (podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni) – 45 %

·      województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie – 35 %

·      woj. mazowieckie (podregion warszawski zachodni) – 30 %

·      woj. mazowieckie (m. st. Warszawa)  – 20 %

MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU
nie ustalono
MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU
50 000 000 euro

Zapraszamy do kontaktu! dotacje@crse.org.pl
tel.: 604 722 298, 882 052 304

Dotacje

 • Doświadczenie

  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, której jednym z głównych celów jest wspieranie przedsiębiorczości. Podstawowe działanie realizowane przez CRSE, które temu służy, to ułatwianie dostępu do kapitału finansowego, poprzez świadczenie wysokiej jakości usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków UE na dokonywane przez firmy inwestycje.

  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to nieprzerwane, 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji ze środków UE na obszarze całego kraju oraz doświadczony personel. Eksperci CRSE, to doradcy i konsultanci o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach, posiadający doświadczenie zdobyte w sektorze zarówno prywatnym, jak i państwowym. Nasi specjaliści to: naukowcy, ekonomiści, prawnicy, inżynierowie, socjologowie, doradcy zawodowi, z wiedzą popartą wieloletnią praktyką w instytucjach administracji publicznej, bankach, uczelniach oraz przedsiębiorstwach.

  Specjaliści Ci stanowią swoistego rodzaju kapitał, który inwestujemy w opracowywane przez nas projekty o dofinansowanie, a dzięki pewności co do ich kwalifikacji, nie pobieramy jakiegokolwiek wynagrodzenia przed uzyskaniem dofinansowania dla określonego projektu. Podejście, które reprezentujemy stawia nas w sytuacji, w której tylko i wyłącznie sukces opracowanego i przyjętego do realizacji projektu, czyli takiego który otrzyma dofinansowanie jest dla nas sukcesem finansowym, czyli takim za który otrzymujemy wynagrodzenie.

  Zapraszamy do kontaktu!
  dotacje@crse.org.pl
  Mirella Straż: 882 052 304
  Anna Dziedzic: 604 722 298

 • W ramach oferowanej usługi doradczej, podczas której opracowujemy projekt o dofinasowanie informujemy o potencjalnych źródłach dofinansowania, analizujemy pomysły Klientów, sprawdzając przy tym kwalifikowalność wydatków oraz dostępne źródła finansowania. W razie konieczności pomagamy nawiązać współpracę w zakresie prac (B+R) z uczelniami wyższymi, z którymi na co dzień współpracujemy oraz nawiązać współpracę z bankami lub instytucjami finansowymi zabezpieczającymi finansowanie inwestycji.


  Po dokonaniu analizy potrzeb przedsiębiorstwa naszą rolą jest:


  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym m.in.

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletu niezbędnych załączników,
  • opracowanie budżetu, wskaźników projektu, opisów koniecznych do pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej,
  • obsługa w zakresie pozyskania finansowania wkładu własnego/środków trwałych planowanych do zakupu w ramach projektu/środków obrotowych na prefinansowanie dotacji,
  • dokonywanie uzupełnień i wyjaśnień dla Instytucji Oceniającej,
  • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym wszelkich wymaganych oświadczeń, załączników, harmonogramu płatności oraz innych niezbędnych dokumentów.

  Po zatwierdzeniu do dofinansowania projektu o dofinansowanie, świadczymy kompleksowe doradztwo na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, sprawozdawczości oraz jego rozliczenia, w którego zakres wchodzi m. in.:

  • przygotowanie i nadzór nad postępowaniami ofertowymi,
  • wsparcie w zakresie odpowiedniego oznaczenia dofinansowania UE i promocji projektu,
  • wstępna analiza dokumentów związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym (faktury, protokoły, umowy) i wskazanie ewentualnych korekt w tym zakresie, w tym:
   • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
   • kontrola dowodów księgowych pod kątem kwalifikowalności wydatków – rozliczanie wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych i wkładu własnego,
   • przygotowanie wzorów opisów faktur, wzorów protokołu – zgodnie z wymogami wytycznych programowych,
   • weryfikacja poprawności merytorycznej umów i ich zgodności z wymogami wytycznych programowych,
   • monitorowanie czasu pracy personelu projektu i kwalifikowalności wydatków w tym zakresie,
  • sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań merytorycznych,
  • formułowanie wszelkich wyjaśnień i oświadczeń wymaganych na poziomie kontroli bądź rozliczania wniosku,
  • audyt całości dokumentacji przed każdą kontrolą,
  • uczestnictwo w każdej kontroli,
  • przygotowanie i wprowadzenie ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu.

  Zapraszamy do kontaktu!
  dotacje@crse.org.pl
  Mirella Straż: 882 052 304
  Anna Dziedzic: 604 722 298

kursy dla fizjoterapeutów

Co nas wyróżnia

Jedną z naszych zalet jest to, że jesteśmy z Państwem od samego początku, kiedy podejmą Państwo decyzję o inwestycji, aż do całkowitego rozliczenia projektu o dofinansowanie oraz ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA.

Ponadto całkowite ryzyko związane z czasochłonnym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej spoczywa jedynie na nas. A wynagrodzenie pobieramy TYLKO I WYŁACZNIE W PRZYPADKU SUKCESU. Z tego względu cechuje nas profesjonalizm, konsekwencja i upór w dążeniu do wspólnego sukcesu.

Każdy projekt to dla nas wyzwanie, które wymaga INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA.

300 Pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje inwestycyjne, których łączna wartość przekroczyła kwotę 300 mln PLN.
200 Pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje inwestycyjne ze środków unijnych na kwotę ponad 200 mln PLN.
90 Nasza skuteczność w latach 2014-2019 to ok. 90% pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie spośród wszystkich złożonych.

Nasi Klienci

Klienci o Nas

dofinansowanie unijne
Zakład produkcji Wykrojników WERTEKS s.c. - P. Ochab, S. Świerk "CRSE jest godną polecenia instytucją doradczą, jest skuteczna w swoich działaniach, swoje zadania wypełnia rzetelnie i terminowo."
dofinansowanie unijne
Transsystem - Spółka akcyjna spółka komandytowa "Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego na każdym etapie współpracy wykazywało zaangażowanie, do zadań podchodzi z pełnym profesjonalizmem. Ponadto dysponuje kadrą posiadającą wiedzę oraz doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich."
dofinansowanie unijne
Stefan Pietrzyk - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „KRAUS” "Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego przygotowało dokumentację aplikacyjną, a także w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 nadzorowało realizację projektu polegającego na wdrożeniu do oferty mojej firmy innowacyjnych produktów (…) Polecam Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego jako rzetelną firmę do współpracy."
dofinansowanie unijne
Paweł Majchrzak - Firma Usługowa Komines "Zaangażowanie oraz wiedza jaką dysponuje kadra pozwoliło sprawnie, z sukcesem zrealizować i rozliczyć zawarte w projekcie działania. Polecam Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego jako rzetelną firmę świadczącą usługi doradcze."
dofinansowanie unijne
KAMIENIARSTWO - Tomasz Mindikowski "Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego jest godną polecenia organizacją świadczącą usługi doradcze. W swojej pracy wykazuje się skutecznością, zadania wypełnia rzetelnie i terminowo."
dofinansowanie unijne
ALTERECO - Lucjan Dziak "Stowarzyszenie opracowało dokumentację niezbędną do pozyskania dofinansowania, a także uczestniczyło w realizacji projektu. Współpraca przebiegała w sposób sprawny, organizacja dbała o terminowość zadań. Kadra wykazała się ogromną wiedzą i doświadczeniem w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej."